آخرین خبرها

ماسک صورت

انواع ماسک صورت :

hh85

خیار رنده شده+جوش شیرین+ ماست=از بین برنده ی جوش های صورت
ﻣﺨﻤﺮ ﺍﺑﺠﻮ.ﺍﺏ ﻫﻮﯾﺞ. ﻭﺧﺎﻣﻪ= تمیز ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﯿﺎﺭ+ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻣﻮﺯ + عسل= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ
ﻣﻮﺯ + ﻫﻮﯾﺞ+ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺍﺏ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ+ ﻋﺴﻞ +ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
زرده و سفیده ی تخم مرغ+ ﺍﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﺟﻌﻔﺮﯼ +ماست=ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻋﺴﻞ +ﺗﻤﺸﮏ =ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻭﺍﮔﺰﻣﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ+ ﺧﺎﻣﻪ +ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ+ ﺍﺏ ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮﻭﺕ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ
ﭘﻮﺩﺭ ﺯﯾﺮﻩ+ ﺍﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ =ﺗﻘﻮیت ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺷﯿﺮﯾﻦ +ﺷﯿﺮ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺣﺴﺎﺱ
ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺎﺩﺍﻡ+ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ +ﻣﻮﺯ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ
ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩﺍﻟﻮﯼ ﺧﺸﮏ +ﻣﺨﻤﺮ ﺍﺑﺠﻮ= ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﯿﺮ+ ﺍﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ+ ﺍﺑﻠﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻋﺮﻕ ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ +ﻣﺎﺳﺖ +ﺧﺎﮎ ﭼﯿﻨﯽ =ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﺎﺳﻨﯽ +ﺷﯿﺮ+ ﻋﺴﻞ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﻟﮏ ﺩﺍﺭ
ﺷﺎﺗﺮﻩ +ﮐﺎﺳﻨﯽ+ ﺷﯿﺮ +ﻋﺴﻞ =ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺮﻭﮎ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ +ﺧﺎﻣﻪ =ﺗﻘﻮیت ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺩﻭﻍ +ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ + ﺍﺏ ﻟﯿﻤﻮ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﻭﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﻩ
ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ+ ﻃﺎﻟﺒﯽ+ ﻣﻮﺯ +ﮐﺮﻩ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺧﺸﻦ
ﺍﺭﺩ ﺟﻮ +ﻫﻠﻮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ =ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺍﺏ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ +ﻣﺎﺳﺖ +ﺧﺎﮎ ﭼﯿﻨﯽ= ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺷﺎﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﻋﺮﻕ ﺑﺎﺩﺭﻧﺠﺒﻮﯾﻪ+ ﺳﯿﺐ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ +ﺍﺭﺩ ﺟﻮ= ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﻠﻮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ +ﻋﺴﻞ +ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ=ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﻧﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﺭﺩ ﺍﻟﻮ +ﻭﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﮔﻠﺴﯿﺮﯾﻦ + ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ +ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ= ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺷﻮﺭﻩ ﺩﺍﺭ

درباره‌ی عطاری شفا

همچنین ببینید

خرنوب را از کجا بخرم

خرنوب را از کجا بخرم

خرنوب را از کجا بخرم ابتدابه معرفی خرنوب درچند سطرکوتاه پرداخته سپس نحوه تهیه وخرید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *